Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. 1. – De algemene voorwaarden van Fleur Charlotte zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Fleur Charlotte de diensten verleent en/of goederen levert. Eventuele algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden van opdrachtgever, of enige andere algemene- en/of bijzondere voorwaarden, zijn niet van toepassing, althans worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. 2. – Door ondertekening van een overeenkomst met Fleur Charlotte, een door Fleur Charlotte gestuurde offerte of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Fleur Charlotte en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. 1. – De door Fleur Charlotte gemaakte offerte is gedurende twee weken geldig.
 2. 2. – Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fleur Charlotte zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 3. 3. – Een samengestelde prijsopgave verplicht Fleur Charlotte niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. 4. – Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. 1. – In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Fleur Charlotte gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. 2. – Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Fleur Charlotte van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. 3. – De kosten van de ontwerpen worden na het aanleveren in rekening gebracht.
 4. 4. – Betaling van het factuurbedrag dient 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

Artikel 4. Reizen

 1. 1. – Fleur Charlotte mag reistijd voor de opdrachtgever als werktijd aanmerken.
 2. 2. – Reiskosten die zijn gemaakt voor de opdrachtgever mag Fleur Charlotte declareren.
 3. 3. – Voor de bepaling van de reistijd en reiskosten wordt uitgegaan van de route met de minste reistijd, berekend met de kaarten routeplanner app.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. 1. – De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is. De opdrachtgever draagt verder zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. 2. – Opdrachtgever geeft Fleur Charlotte het recht om alle aangeleverde bestanden te gebruiken in het ontwerp.
 3. 3. – Fleur Charlotte mag de in opdracht van opdrachtgever gemaakte onderdelen gebruiken voor wederverkoop, promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1. – Fleur Charlotte spant zich in de opdracht snel en zorgvuldig uit te voeren en streeft naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Fleur Charlotte de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. 2. – Fleur Charlotte is niet verantwoordelijk voor fouten in het ontwerp indien de laatste proefdruk door opdrachtgever is goedgekeurd.
 3. 3. – De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of Fleur Charlotte kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel schriftelijk vastgestelde opdrachtspecificaties.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

 1. 1. – Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Fleur Charlotte derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Fleur Charlotte dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. 2. – Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Fleur Charlotte de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. 3. – Na oplevering komt het geleverde voor risico van de opdrachtgever.
 4. 4. – De opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de onderdelen. De opdrachtgever heeft hierna het recht binnen twee weken tweemaal kleine wijzigingen door te geven aan Fleur Charlotte. Voor extra wijzigingen wordt een tarief van 50 euro per uur gehanteerd.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. 1. – Behoudens opzet of grove schuld is Fleur Charlotte niet aansprakelijk voor directe vermogensschade en indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. 2. – De aansprakelijkheid van Fleur Charlotte zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. 3. – Fleur Charlotte is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fleur Charlotte is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 9. Privacy bepalingen

 1. 1. – Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Fleur Charlotte verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 1. – Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door Fleur Charlotte, voor Opdrachtgever, geleverde prestatie waar en wanneer ook kunnen worden uitgeoefend berusten bij Fleur Charlotte.
 2. 2. – Opdrachtgever vrijwaart Fleur Charlotte tegen aanspraken van derden terzake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. 1. – Een tekortkoming in de nakoming van de opdracht die niet te wijten is aan schuld van een partij en evenmin krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt levert overmacht op.
 2. 2. – Geen van partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen) indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. 1. – Op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Fleur Charlotte waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.